Medical Grade Products
 มีมาตรฐานและคุณสมบัติเทียบเท่ากับ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์
ซึ่งมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง
CE 
ย่อมาจากคำว่า Conformité Européenne
เป็นภาษาฝรั่งเศส หมายถึง European Conformity
ซึ่งแสดงถึงการได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสหภาพยุโรป รวมถึงด้านคุณภาพ โดยใช้ผลการทดสอบและพิสูจน์ผลิตภัณฑ์แบบครบทุกด้าน ตามข้อกำหนด Directive 93/42/EEC (For Medical Devices)
 
FDA
(Food and Drug Administration)
ผ่านการพิจารณาและรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา